Algemene voorwaarden

Toepasbaarheid

Tenzij er andere voorwaarden (schriftelijk) werden bedongen (vb. schoolrekening), zijn enkel en bij uitsluiting de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing.   Scholengroep Sint – Rembert VZW is bovendien vrijgesteld van BTW- administratie op grond van art. 44 - § 2 - 4° van de BTW wetgeving.

Klacht

Klachten betreffende de levering moeten bij onze scholengroep toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. 

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de correcte referentie te vermelden.

Betaling

Alle facturen zijn in principe via overschrijving betaalbaar tenzij anders werd bedongen.   

Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding -zonder voorafgaande ingebrekestelling- een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag.   

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de scholengroep. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting (bij overeenstemming m.b.t. voorwerp en prijs).   

Indien de scholengroep zich verbindt tot het leveren van diensten of prestaties wordt er vaak gewerkt met een mogelijkheid tot betaling in verschillende –vooraf meegedeelde- betalingsschijven. Hierover wordt u voorafgaandelijk ingelicht.   

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Annulatie

In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van een maximum van 15% van de waarde van de bestelling.

Betwisting

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken territoriaal bevoegd van de plaats waar de scholengroep zijn maatschappelijke zetel heeft (in casu rechtbank / gerechtshof Gent , afdeling Oostende).

Bewaring

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van één maand, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

Overmacht

Wanneer de scholengroep ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de scholengroep zich in principe het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, tenzij hierover op een andere wijze door onze scholengroep gecommuniceerd werd.

Vrijwaring

Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van de scholengroep.